Publications

EDITORIAL

Editorial Health Engineering for Combating CVD and COVID-19

Yuan-Ting Zhang

WEARABLE

Recommendation to Use Wearable-Based mHealth in Closed-Loop Management of Acute Cardiovascular Disease Patients During the COVID-19 Pandemic

Nan Ji , Ting Xiang , Paolo Bonato, Nigel H. Lovell, Sze-Yuan Ooi, David A. Clifton, Metin Akay, Xiao-Rong Ding, Bryan P. Yan, Vincent Mok, Dimitrios I. Fotiadis, and Yuan-Ting Zhang

WEARABLE

Wearable Sensing and Telehealth Technology with Potential Applications in the Coronavirus Pandemic

Xiaorong Ding , David Clifton, Nan Ji , Nigel H. Lovell , Paolo Bonato, Wei Chen , Xinge Yu, Zhong Xue , Ting Xiang , Xi Long , Ke Xu , Xinyu Jiang , Qi Wang, Bin Yin , Guodong Feng, and Yuan-Ting Zhang