top of page
Binbin Zhang

Binbin Zhang

Position:

Postdoctoral Fellow

Publications by Author

Touch IoT enabled by wireless self-sensing and haptic-reproducing electronic skin

Published:
Dengfeng Li, Jingkun Zhou, Kuanming Yao, Sitong Liu, Jiahui He, Jingyou Su, Zhen Song, Chuanlu Sha, Zhi Sun, Chunki Yiu, Libei Huang, Qingao Qu, Chenyu Xu, Binbin Zhang, Jian Li, Tsz Hung Wong, Xingcan Huang, Jiyu Li, Yuyu Gao, Ruquan Ye, Lei Wei, Zhengyou Zhang, Xu Guo, Yuan Dai*, Zhaoqian Xie*, Xinge Yu*

Encoding of tactile information in hand via skin-integrated wireless haptic interface.

Published:
1 October 2022
Kuanming Yao, Jingkun Zhou, Qingyun Huang, Mengge Wu, Chun Ki Yiu, Jian Li, Xingcan Huang, Dengfeng Li, Jingyou Su, Senlin Hou, Yiming Liu, Ya Huang, Ziyan Tian, Jiyu Li, Hu Li, Rui Shi, Binbin Zhang, Jingyi Zhu, Tsz Hung Wong, Huiling Jia, Zhan Gao, Yuyu Gao, Yu Zhou, Wooyoung Park, Enming Song, Mengdi Han, Haixia Zhang, Junsheng Yu*, Lidai Wang*, Wen Jung Li*, Xinge Yu*

Transient, Implantable, Ultrathin Biofuel Cells enabled by Laser-Induced Graphene and Gold Nanoparticles Composite

Published:
1 April 2022
Xingcan Huang, Hu Li, Jiyu Li, Libei Huang, Kuanming Yao, Chun Ki Yiu, Yiming Liu, Tsz Hung Wong, Dengfeng Li, Mengge Wu, Ya Huang, Zhan Gao, Jingkun Zhou, Yuyu Gao, Jian Li, Yanli Jiao, Rui Shi, Binbin Zhang, Bofan Hu, Qinglei Guo, Enming Song*, Ruquan Ye*, and Xinge Yu*

Sustainable tunnel lighting system based on mechanical-regulated and soft-contact hybridized nanogenerator

Published:
1 October 2022
Binbin Zhang, Yuhan Gu, Hengyu Guo, Yuyu Gao, Yulin Zou, Rui Zhang, Fengjun Chun, Zhiming Lin, Tao Yang, Wumao Peng, Yong Fang, Xinge Yu, Weiqing Yang

Mechanoreceptor inspired electronic skin for multi-modal tactile information decoding

Published:
1 July 2022
Yuyu Gao, Binbin Zhang, Yiming Liu, Kuanming Yao, Xingcan Huang, Jian Li, Tsz Hung Wong, Ya Huang, Jiyu Li, Jingkun Zhou, Mengge Wu, Hu Li, Zhan Gao, Wooyoung Park, Chun Ki Yiu, Huiling Jia, Rui Shi, Dengfeng Li, Xinge Yu

Skin-integrated, stretchable, transparent triboelectric nanogenerators based on ion-conducting hydrogel for energy harvesting and tactile sensing

Published:
1 June 2022
Yiming Liu, Tsz Hung Wong, Xingcan Huang, Chun Ki Yiu, Yuyu Gao, Ling Zhao, Jingkun Zhou, Wooyoung Park, Zhao Zhao, Kuanming Yao, Hu Li, Huiling Jia, Jian Li, Jiyu Li, Ya Huang, Mengge Wu, Binbin Zhang, Dengfeng Li, Chao Zhang*, Zuankai Wang*, Xinge Yu

Stretchable magnesium–air battery based on dual ions conducting hydrogel for intelligent biomedical applications

Published:
1 November 2022
Xingcan Huang, Yiming Liu, Wooyoung Park, Zhao, Jiyu Li, Chee Kent Lim, Tsz Hung Wong, Chun Ki Yiu, Yuyu Gao, Jingkun Zhou, Hu Li, Ling Zhao, Jian Li, Binbin Zhang, Ya Huang, Rui Shi, Dengfeng Li, Jiaying Mo, Jinpei Wang, Chao Zhang, Yuhang Li, Zuankai Wang, Xinge Yu

Total Number of Publication: 4

bottom of page