top of page
Binbin Zhang

Binbin Zhang

Position:

Postdoctoral Fellow

Publications by Author

Wireless, battery-free, multifunctional integrated bioelectronics for respiratory pathogens monitoring and severity evaluation.

Published:
1 November 2023
Hu Li, Huarui Gong, Tsz Hung Wong, Jingkun Zhou, Yuqiong Wang, Long Lin, Ying Dou, Huiling Jia, Xingcan Huang, Zhan Gao, Rui Shi, YaHuang, Zhenlin Chen,Wooyoung PARK, Ji Yu Li, Hongwei Chu, Shengxin Jia, Han Wu, MenggeWu, Yiming Liu, Dengfeng Li, Jian Li, Guoqiang Xu, Tianrui Chang, Binbin Zhang, Yuyu Gao, Jingyou Su, Hao Bai, Jie Hu, Chun Ki Yiu, Chenjie Xu, Wenchuang Hu, Jiandong Huang, Lingqian Chang & Xinge Yu

Thin, soft, skin-integrated electronics for real-time and wireless detection of uric acid in sweat.

Published:
1 June 2023
Yue Hu, Lan Wang, Jian Li, Yawen Yang, Guangyao Zhao, Yiming Liu, Xingcan
Huang, Pengcheng Wu, Binbin Zhang, Yanli Jiao, Mengge Wu, Shengxin Jia,
Qiang Zhang, Guoqiang Xu, Rui Shi, Dengfeng Li, Yingchun Li, Zhengchun
Peng & Xinge Yu

Soft, Sweat‐Powered Health Status Sensing and Visualization System Enabled by Laser‐Fabrication.

Published:
1 July 2023
Guangyao Zhao, Wooyoung Park, Xingcan Huang, Yue Hu, Zhiyuan Li, Yao Chen, Qiang Zhang, Guoqiang Xu, Yuyu Gao, Binbin Zhang, Pengcheng Wu, Yawen Yang, Kuanming Yao, Mengge Wu, Jian Li, Yanli Jiao, Shengxin Jia, Dengfeng Li, Yiming Liu, Xinge Yu

A skin-integrated multimodal haptic interface for immersive tactile feedback.

Published:
1 November 2023
Ya Huang, Jingkun Zhou, Pingchuan Ke, Xu Guo, Chun Ki Yiu, Kuanming Yao, Shaoyu Cai, Dengfeng Li, Yu Zhou, Jian Li, Tsz Hung Wong, Yiming Liu, Lei Li, Yuyu Gao, Xingcan Huang, Hu Li, Jiyu Li, Binbin Zhang, Zhenlin Chen, Huanxi Zheng, Xingyu Yang, Haichen Gao, Zichen Zhao, Enming Song, Hui Wu, Zuankai Wang, Zhaoqian Xie, Kening Zhu* & Xinge Yu

Flexible and Robust Triboelectric Nanogenerators with Chemically Prepared Metal Electrodes and a Plastic Contact Interface Based on Low-Cost Pressure-Sensitive Adhesive, Sensors

Published:
1 February 2023
Shuai-Chen Wang, Binbin Zhang, Lijing Kang, Cunman Liang, Dongdong Chen, Guoqiang Liu and Xuyun Guo

Thin, soft, wearable system for continuous wireless monitoring of artery blood pressure.

Published:
1 August 2023
Jian Li, Huiling Jia, Jingkun Zhou, Xingcan Huang, Long Xu, Shengxin Jia, Zhan Gao, Kuanming Yao, Dengfeng Li, Binbin Zhang, Yiming Liu, Ya Huang, Yue Hu, Guangyao Zhao, Zitong Xu, Jiyu Li, Chun Ki Yiu, Yuyu Gao, Mengge Wu, Yanli Jiao, Qiang Zhang, Xuecheng Tai, Raymond H. Chan, Yuanting Zhang, Xiaohui Ma & Xinge Yu

Soft, stretchable, wireless intelligent three‐lead electrocardiograph monitors with feedback functions for warning of potential heart attack.

Published:
1 May 2022
Chunki Yiu, Yiming Liu, Chao Zhang, Jingkun Zhou, Huiling Jia, Tsz H. Wong, Xingcan Huang, Jian Li, Kuanming Yao, Ming K. Yau, Ling Zhao, Hu Li,Binbin Zhang, Wooyoung Park, Yuanting Zhang*, Zuankai Wang*, Xinge Yu*

Touch IoT enabled by wireless self-sensing and haptic-reproducing electronic skin

Published:
1 December 2022
Dengfeng Li, Jingkun Zhou, Kuanming Yao, Sitong Liu, Jiahui He, Jingyou Su, Zhen Song, Chuanlu Sha, Zhi Sun, Chunki Yiu, Libei Huang, Qingao Qu, Chenyu Xu, Binbin Zhang, Jian Li, Tsz Hung Wong, Xingcan Huang, Jiyu Li, Yuyu Gao, Ruquan Ye, Lei Wei, Zhengyou Zhang, Xu Guo, Yuan Dai*, Zhaoqian Xie*, Xinge Yu*

Encoding of tactile information in hand via skin-integrated wireless haptic interface.

Published:
1 October 2022
Kuanming Yao, Jingkun Zhou, Qingyun Huang, Mengge Wu, Chun Ki Yiu, Jian Li, Xingcan Huang, Dengfeng Li, Jingyou Su, Senlin Hou, Yiming Liu, Ya Huang, Ziyan Tian, Jiyu Li, Hu Li, Rui Shi, Binbin Zhang, Jingyi Zhu, Tsz Hung Wong, Huiling Jia, Zhan Gao, Yuyu Gao, Yu Zhou, Wooyoung Park, Enming Song, Mengdi Han, Haixia Zhang, Junsheng Yu*, Lidai Wang*, Wen Jung Li*, Xinge Yu*

Transient, Implantable, Ultrathin Biofuel Cells enabled by Laser-Induced Graphene and Gold Nanoparticles Composite

Published:
1 April 2022
Xingcan Huang, Hu Li, Jiyu Li, Libei Huang, Kuanming Yao, Chun Ki Yiu, Yiming Liu, Tsz Hung Wong, Dengfeng Li, Mengge Wu, Ya Huang, Zhan Gao, Jingkun Zhou, Yuyu Gao, Jian Li, Yanli Jiao, Rui Shi, Binbin Zhang, Bofan Hu, Qinglei Guo, Enming Song*, Ruquan Ye*, and Xinge Yu*

Sustainable tunnel lighting system based on mechanical-regulated and soft-contact hybridized nanogenerator

Published:
1 November 2022
Binbin Zhang, Yuhan Gu, Hengyu Guo, Yuyu Gao, Yulin Zou, Rui Zhang, Fengjun Chun, Zhiming Lin, Tao Yang, Wumao Peng, Yong Fang, Xinge Yu, Weiqing Yang

Mechanoreceptor inspired electronic skin for multi-modal tactile information decoding

Published:
1 July 2022
Yuyu Gao, Binbin Zhang, Yiming Liu, Kuanming Yao, Xingcan Huang, Jian Li, Tsz Hung Wong, Ya Huang, Jiyu Li, Jingkun Zhou, Mengge Wu, Hu Li, Zhan Gao, Wooyoung Park, Chun Ki Yiu, Huiling Jia, Rui Shi, Dengfeng Li, Xinge Yu

Total Number of Publication: 4

bottom of page