top of page
Chun Ki Yiu

Chun Ki Yiu

Position:

PhD

Publications by Author

Encoding of tactile information in hand via skin-integrated wireless haptic interface.

Published:
1 October 2022
Kuanming Yao, Jingkun Zhou, Qingyun Huang, Mengge Wu, Chun Ki Yiu, Jian Li, Xingcan Huang, Dengfeng Li, Jingyou Su, Senlin Hou, Yiming Liu, Ya Huang, Ziyan Tian, Jiyu Li, Hu Li, Rui Shi, Binbin Zhang, Jingyi Zhu, Tsz Hung Wong, Huiling Jia, Zhan Gao, Yuyu Gao, Yu Zhou, Wooyoung Park, Enming Song, Mengdi Han, Haixia Zhang, Junsheng Yu*, Lidai Wang*, Wen Jung Li*, Xinge Yu*

Triboelectric Nanogenerator Tattoos Enabled by Epidermal Electronic Technologies.

Published:
1 December 2021
Tsz Hung Wong, Yiming Liu, Jian Li, Kuanming Yao, Sitong Liu, Chun Ki Yiu, Xingcan Huang, Mengge Wu, Wooyoung Park, Jingkun Zhou, Sina Khazaee Nejad, Hu Li, Dengfeng Li, Zhaoqian Xie,* and Xinge Yu*

Electronic Skin as Wireless Human Machine Interfaces for Robotic VR.

Published:
1 January 2022
Yiming Liu, Chunki Yiu, Zhen Song, Ya Huang, Kuanming Yao, Tszhung Wong, Jingkun Zhou, Ling Zhao, Xingcan Huang, Sina Khazaee Nejad, Mengge Wu, Dengfeng Li, Jiahui He, Xu Guo, Junsheng Yu, Xue Feng, Zhaoqian Xie*, Xinge Yu*

Recent advances in multi-mode haptic feedback technologies towards wearable interfaces.

Published:
1 December 2021
Ya Huang, Kuanming Yao, Jiyu Li, Dengfeng Li, Huiling Jia, Yiming Liu, Chun Ki Yiu, Wooyoung Park, Xinge Yu*

Transient, Implantable, Ultrathin Biofuel Cells enabled by Laser-Induced Graphene and Gold Nanoparticles Composite

Published:
1 April 2022
Xingcan Huang, Hu Li, Jiyu Li, Libei Huang, Kuanming Yao, Chun Ki Yiu, Yiming Liu, Tsz Hung Wong, Dengfeng Li, Mengge Wu, Ya Huang, Zhan Gao, Jingkun Zhou, Yuyu Gao, Jian Li, Yanli Jiao, Rui Shi, Binbin Zhang, Bofan Hu, Qinglei Guo, Enming Song*, Ruquan Ye*, and Xinge Yu*

Implantable Electronic Medicine Enabled by Bioresorbable Microneedles for Wireless Electrotherapy and Drug Delivery

Published:
1 July 2022
Ya Huang, Hu Li, Tianli Hu, Jian Li, Chun Ki Yiu, Jingkun Zhou, Jiyu Li, Xingcan Huang, Kuanming Yao, Xiao Qiu, Yu Zhou, Dengfeng Li, Binbin Zhang, Rui Shi, Yiming Liu, Tsz Hung Wong, Mengge Wu, Huiling Jia, Zhan Gao, Zhibiao Zhang, Jiahui He, Mengjia Zheng, Enming Song, Lidai Wang, Chenjie Xu*, and Xinge Yu*

Mechanoreceptor inspired electronic skin for multi-modal tactile information decoding

Published:
1 July 2022
Yuyu Gao, Binbin Zhang, Yiming Liu, Kuanming Yao, Xingcan Huang, Jian Li, Tsz Hung Wong, Ya Huang, Jiyu Li, Jingkun Zhou, Mengge Wu, Hu Li, Zhan Gao, Wooyoung Park, Chun Ki Yiu, Huiling Jia, Rui Shi, Dengfeng Li, Xinge Yu

Skin-integrated, stretchable, transparent triboelectric nanogenerators based on ion-conducting hydrogel for energy harvesting and tactile sensing

Published:
1 June 2022
Yiming Liu, Tsz Hung Wong, Xingcan Huang, Chun Ki Yiu, Yuyu Gao, Ling Zhao, Jingkun Zhou, Wooyoung Park, Zhao Zhao, Kuanming Yao, Hu Li, Huiling Jia, Jian Li, Jiyu Li, Ya Huang, Mengge Wu, Binbin Zhang, Dengfeng Li, Chao Zhang*, Zuankai Wang*, Xinge Yu

Stretchable magnesium–air battery based on dual ions conducting hydrogel for intelligent biomedical applications

Published:
1 November 2022
Xingcan Huang, Yiming Liu, Wooyoung Park, Zhao, Jiyu Li, Chee Kent Lim, Tsz Hung Wong, Chun Ki Yiu, Yuyu Gao, Jingkun Zhou, Hu Li, Ling Zhao, Jian Li, Binbin Zhang, Ya Huang, Rui Shi, Dengfeng Li, Jiaying Mo, Jinpei Wang, Chao Zhang, Yuhang Li, Zuankai Wang, Xinge Yu

Total Number of Publication: 4

bottom of page