top of page
Chunyi Zhi

Chunyi Zhi

Position:

Senior Scientist

Publications by Author

Cathode Engineering for High Energy Density Aqueous Zn Batteries.

Published:
1 November 2021
Qi Yang, Xinliang Li, Ze Chen, Zhaodong Huang, Chunyi Zhi

Polymeric Single‐Ion Conductors with Enhanced Side‐Chain Motion for High‐Performance Solid Zinc‐Ion Batteries.

Published:
1 October 2022
Ze Chen, Tairan Wang, Yue Hou, Yanbo Wang, Zhaodong Huang, Huilin Cui, Jun Fan*, Zengxia Pei, Chunyi Zhi

Anion chemistry enabled positive valence conversion to achieve a record high-voltage organic cathode for zinc batteries

Published:
1 August 2022
Ze Chen, Huilin Cui, Yue Hou, Xiaoqi Wang, Xu Jin, Ao Chen, Qi Yang, Donghong Wang, Zhaodong Huang, Chunyi Zhi

Tailoring the metal electrode morphology via electrochemical protocol optimization for long-lasting aqueous zinc batteries.

Published:
1 June 2022
Qing Li, Ao Chen, Donghong Wang, Yuwei Zhao, Xiaoqi Wang, Xu Jin, Bo Xiong, Chunyi Zhi

Stable bismuth-antimony alloy cathode with a conversion-dissolution/deposition mechanism for high-performance zinc batteries.

Published:
1 December 2022
Yuwei Zhao, Feng Jiang, Hu Hong, Donghong Wang, Qing Li, You Meng, Zhaodong Huang, Ying Guo, Xinliang Li, Ao Chen, Rong Zhang, Shaoce Zhang, Johnny C. Ho, Zhenpeng Yao, Weishu Liu, Chunyi Zhi*

Soft Shorts Hidden in Zinc Metal Anode Research.

Published:
1 February 2022
Qing Li, Ao Chen, Donghong Wang, Zengxia Pei, Chunyi Zhi

Dendrite Issues for Zinc Anodes in a Flexible Cell Configuration for Zinc-Based Wearable Energy-Storage Devices.

Published:
1 April 2022
Qing Li, Donghong Wang, Boxun Yan, Yuwei Zhao, Jun Fan, Chunyi Zhi

Insight on Organic Molecules in Aqueous Zn-Ion Batteries with an Emphasis on the Zn Anode Regulation.

Published:
1 January 2022
Donghong Wang, Qing Li, Yuwei Zhao, Hu Hong, Hongfei Li, Zhaodong Huang, Guojin Liang, Qi Yang, and Chunyi Zhi

H2-Inhibited Organic Anodes for Fast and Long-Life Aqueous Aluminum Ion Batteries with a 3.5-Month Calendar Life

Published:
1 May 2022
Donghong Wang, Qing Li, Wang Ying, Cuiping Han, Yu Wang, Yuwei Zhao, Hongfei Li, Chunyi Zhi

Ionic Liquid-Softened Polymer Electrolyte for Anti-Drying Flexible Zinc Ion Batteries

Published:
1 June 2022
Donghong Wang, Xun Guo, Ze Chen, Yuwei Zhao, Qing Li, Chunyi Zhi

High-Voltage Organic Cathodes for Zinc-Ion Batteries through Electron Cloud and Solvation Structure Regulation.

Published:
1 May 2022
Huilin Cui, Tairan Wang, Zhaodong Huang, Guojin Liang, Ze Chen, Ao Chen, Donghong Wang, Qi Yang, Hu Hong, Jun Fan, Chunyi Zhi

Organic materials‐based cathode for zinc ion battery.

Published:
1 April 2022
Huilin Cui, Longtao Ma, Zhaodong Huang, Ze Chen, Chunyi Zhi

Total Number of Publication: 4

bottom of page