top of page
Cong Wu

Cong Wu

Position:

Postdoctoral Fellow

Publications by Author

Mapping of Spatiotemporal Auricular Electrophysiological Signals Reveals Human Biometric Clusters. Advanced Healthcare Materials

Published:
1 October 2022
Qingyun Huang, Cong Wu, Senlin Hou, Kuanming Yao, Hui Sun, Yufan Wang, Yikai Chen, Junhui Law, Mingxiao Yang, Ho-yin Chan*, Vellaisamy A. L. Roy, Yuliang Zhao, Dong Wang, Enming Song, Xinge Yu, Lixing Lao, Yu Sun, Wen Jung Li*

Wide‐Bandwidth Nanocomposite‐Sensor Integrated Smart Mask for Tracking Multiphase Respiratory Activities.

Published:
1 August 2022
Jiao Suo, Yifan Liu, Cong Wu, Meng Chen, Qingyun Huang, Yiming Liu, Kuanming Yao, Yangbin Chen, Qiqi Pan, Xiaoyu Chang, Alice Yeuk Lan Leung, Ho-yin Chan*, Guanglie Zhang, Zhengbao Yang, Walid Daoud, Xinyue Li, Vellaisamy A. L. Roy, Jiangang Shen, Xinge Yu*, Jianping Wang*, Wen Jung Li*

Total Number of Publication: 4

bottom of page