top of page
Cong Wu

Cong Wu

Position:

Postdoctoral Fellow

Publications by Author

Acquiring large field of view optical super resolution imaging using adaptive as natural as possible (AANAP) image stitching method.

Published:
1 July 2023
Hui Sun, Meng Chen, Cong Wu, Hao Luo, Qingjiu Chen, Boliang Jia, Guanglie Zhang, and Wen Jung Li

3D spongelike carbon nanotube-embedded Bioscaffold-guided muscle cell growth.

Published:
1 May 2023
Cong Wu, Qingyun Huang, Hui Sun, Senlin Hou, Jiao Suo, and Wen Jung Li

Interactive dual network with adaptive density map for automatic cell counting

Published:
1 November 2023
Rui Liu, Yudi Zhu, Cong Wu, Hao Guo, Wei Dai, Tianyi Wu, Min Wang, Wen Jung Li, and Jun Liu

Mapping of Spatiotemporal Auricular Electrophysiological Signals Reveals Human Biometric Clusters. Advanced Healthcare Materials

Published:
1 October 2022
Qingyun Huang, Cong Wu, Senlin Hou, Kuanming Yao, Hui Sun, Yufan Wang, Yikai Chen, Junhui Law, Mingxiao Yang, Ho-yin Chan*, Vellaisamy A. L. Roy, Yuliang Zhao, Dong Wang, Enming Song, Xinge Yu, Lixing Lao, Yu Sun, Wen Jung Li*

Wide‐Bandwidth Nanocomposite‐Sensor Integrated Smart Mask for Tracking Multiphase Respiratory Activities.

Published:
1 August 2022
Jiao Suo, Yifan Liu, Cong Wu, Meng Chen, Qingyun Huang, Yiming Liu, Kuanming Yao, Yangbin Chen, Qiqi Pan, Xiaoyu Chang, Alice Yeuk Lan Leung, Ho-yin Chan*, Guanglie Zhang, Zhengbao Yang, Walid Daoud, Xinyue Li, Vellaisamy A. L. Roy, Jiangang Shen, Xinge Yu*, Jianping Wang*, Wen Jung Li*

Total Number of Publication: 4

bottom of page