top of page
Huiling Jia

Huiling Jia

Position:

PhD

Publications by Author

Encoding of tactile information in hand via skin-integrated wireless haptic interface.

Published:
1 October 2022
Kuanming Yao, Jingkun Zhou, Qingyun Huang, Mengge Wu, Chun Ki Yiu, Jian Li, Xingcan Huang, Dengfeng Li, Jingyou Su, Senlin Hou, Yiming Liu, Ya Huang, Ziyan Tian, Jiyu Li, Hu Li, Rui Shi, Binbin Zhang, Jingyi Zhu, Tsz Hung Wong, Huiling Jia, Zhan Gao, Yuyu Gao, Yu Zhou, Wooyoung Park, Enming Song, Mengdi Han, Haixia Zhang, Junsheng Yu*, Lidai Wang*, Wen Jung Li*, Xinge Yu*

Recent advances in multi-mode haptic feedback technologies towards wearable interfaces.

Published:
1 December 2021
Ya Huang, Kuanming Yao, Jiyu Li, Dengfeng Li, Huiling Jia, Yiming Liu, Chun Ki Yiu, Wooyoung Park, Xinge Yu*

Mechanoreceptor inspired electronic skin for multi-modal tactile information decoding

Published:
1 July 2022
Yuyu Gao, Binbin Zhang, Yiming Liu, Kuanming Yao, Xingcan Huang, Jian Li, Tsz Hung Wong, Ya Huang, Jiyu Li, Jingkun Zhou, Mengge Wu, Hu Li, Zhan Gao, Wooyoung Park, Chun Ki Yiu, Huiling Jia, Rui Shi, Dengfeng Li, Xinge Yu

Skin-integrated, stretchable, transparent triboelectric nanogenerators based on ion-conducting hydrogel for energy harvesting and tactile sensing

Published:
1 June 2022
Yiming Liu, Tsz Hung Wong, Xingcan Huang, Chun Ki Yiu, Yuyu Gao, Ling Zhao, Jingkun Zhou, Wooyoung Park, Zhao Zhao, Kuanming Yao, Hu Li, Huiling Jia, Jian Li, Jiyu Li, Ya Huang, Mengge Wu, Binbin Zhang, Dengfeng Li, Chao Zhang*, Zuankai Wang*, Xinge Yu

Two‐Electron Redox Chemistry Enabled High‐Performance Iodide‐Ion Conversion Battery.

Published:
1 January 2022
Xinliang Li, Yanlei Wang, Ze Chen, Pei Li, Guojin Liang, Zhaodong Huang, Qi Yang, Ao Chen, Huilin Cui, Binbin Dong, Hongyan He, Chunyi Zhi

Total Number of Publication: 4

bottom of page