top of page
Jian Lu

Jian Lu

Position:

Chief Scientist

Publications by Author

Self-Adaptive Droplet Bouncing on a Dual Gradient Surface.

Published:
1 October 2023
Chenyang Wu, Xuezhi Qin, Huanxi Zheng*, Zhenyu Xu, Yuxin Song, Yuankai Jin, Huanhuan Zhang, Jiaying Mo, Wanbo Li, Jian Lu, and Zuankai Wang

Operando Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Monitoring of Molecular Reorientation in Plasmon-Mediated Chemical Reactions, Journal of the American Chemical Society

Published:
1 April 2022
Binbin Zhou, Jing Zhong, Junda Shen, Jia-hua Liu, Chong Wang, Weihui Ou, Hao Wang, Xinxue Tang, Jian Lu*, Yang Yang Li*

An anti-freezing biomineral hydrogel of high strain sensitivity for artificial skin applications.

Published:
1 March 2022
Tianfu Zhang, Yanlin Deng, Yang Sylvia Liu, Song Lin Chua, Ben Zhong Tang, Bee Luan Khoo

In situ Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Monitoring of Molecular Reorientation in Plasmon-Mediated Chemical Reactions.

Published:
1 June 2022
Binbin Zhou, Jing Zhong, Xinxue Tang , Jia-hua Liu, Junda Shen, Chong Wang, Weihui Ou, Hao Wang, Lu Liu, Jie Pan, Jian Lu*, Yang Yang Li

Total Number of Publication: 4

bottom of page