top of page
Ni Zhao

Ni Zhao

Position:

Senior Scientist

Publications by Author

FlexiPulse: A machine-learning-enabled flexible pulse sensor for cardiovascular disease diagnostics. Cell Reports Physical Science.

Published:
1 November 2023
Zhiqiang MA, Haojun Hua, Changxin You, Zhihao Ma, Wang Guo, Xiao Yang, Shirong Qiu, Ni Zhao, Yuanting Zhang, Derek Ho, Bryan Yan, Bee Luan Khoo

Emerging sensing and modeling technologies for wearable and cuffless blood pressure monitoring

Published:
1 May 2023
Lei Zhao, Cunman Liang, Yan Huang, Guodong Zhou, Yiqun Xiao, Nan Ji, Yuan-Ting Zhang, Ni Zhao*

Scenario Adaptive Cuffless Blood Pressure Estimation by Integrating Cardiovascular Coupling Effects.

Published:
1 December 2022
Shirong Qiu*, Yuan-Ting Zhang, Sze-Kei Lau, and Ni Zhao

Ultrafast 3D Nanofabrication via Digital Holography. Nature communication

Published:
1 March 2023
Wenqi Ouyang, Xiayi Xu, Wanping Lu, Ni Zhao, Fei Han & Shih-Chi Chen

Three-dimensional nanofabrication via ultrafast laser patterning and kinetically regulated material assembly.

Published:
1 December 2022
Fei Han, Songyun Gu, Aleks Klimas, Ni Zhao, Yongxin Zhao*, Shih-Chi Chen*

Total Number of Publication: 4

bottom of page