top of page
Ni Zhao

Ni Zhao

Position:

Senior Scientist

Publications by Author

Emerging sensing and modeling technologies for wearable and cuffless blood pressure monitoring

Published:
1 May 2023
Lei Zhao, Cunman Liang, Yan Huang, Guodong Zhou, Yiqun Xiao, Nan Ji, Yuan-Ting Zhang, Ni Zhao*

Scenario Adaptive Cuffless Blood Pressure Estimation by Integrating Cardiovascular Coupling Effects.

Published:
1 December 2022
Shirong Qiu*, Yuan-Ting Zhang, Sze-Kei Lau, and Ni Zhao

Ultrafast 3D Nanofabrication via Digital Holography. Nature communication

Published:
1 March 2023
Wenqi Ouyang, Xiayi Xu, Wanping Lu, Ni Zhao, Fei Han & Shih-Chi Chen

Three-dimensional nanofabrication via ultrafast laser patterning and kinetically regulated material assembly.

Published:
1 December 2022
Fei Han, Songyun Gu, Aleks Klimas, Ni Zhao, Yongxin Zhao*, Shih-Chi Chen*

Total Number of Publication: 4

bottom of page