top of page
Qingqi Hong

Qingqi Hong

Position:

Postdoctoral Fellow

Publications by Author

MRDFF: A deep forest based framework for CT whole heart segmentation.

Published:
1 October 2022
Fei Xu, Lingli Lin, Zihan Li, Qingqi Hong*, Kunhong Liu*, Qingqiang Wu, Qingde Li, Yinhuan Zheng, Jie Tian

Total Number of Publication: 4

bottom of page