top of page
Raymond Chan

Raymond Chan

Position:

Co-Director

Publications by Author

Spherical Image Inpainting with Frame Transformation and Data-Driven Prior Deep Networks.

Published:
1 July 2023
Jianfei Li, Chaoyan Huang, Raymond Chan, Han Feng*, Michael Ng, and Tieyong Zeng

LocNet: deep learning-based localization on a rotating point spread function with applications to telescope imaging.

Published:
1 November 2023
Lingjia Dai, Mingda Lu, Chao Wang, Sudhakar Prasad, and Raymond Chan

Leveraging The Accelerometer Data for Precise Blood Pressure Assessment and Management

Published:
1 November 2023
Xiao Yang, Simin Gao, Boguang Yang, Zhinan Yang, Feng Lou, Pei Huang, Pengchao Zhao, Jiaxin Guo, Huapan Fang, Bingyang Chu, Miaomiao He, Ning Wang, Anthony Hei Long Chan, Raymond Hon Fu Chan, Zuankai Wang, Liming Bian, and Kunyu Zhang

Spherical Image Inpainting with Frame Transformation and Data-Driven Prior Deep Networks.

Published:
1 July 2023
Jianfei Li, Chaoyan Huang, Raymond Chan, Han Feng*, Michael Ng, and Tieyong Zeng

Bioinspired Tumor‐Targeting and Biomarker‐Activatable Cell‐Material Interfacing System Enhances Osteosarcoma Treatment via Biomineralization

Published:
1 May 2023
Xiao Yang, Simin Gao, Boguang Yang, Zhinan Yang, Feng Lou, Pei Huang,
Pengchao Zhao, Jiaxin Guo, Huapan Fang, Bingyang Chu, Miaomiao He, Ning Wang, Anthony Hei Long Chan, Raymond Hon Fu Chan, Zuankai Wang, Liming Bian,
and Kunyu Zhang

Thin, soft, wearable system for continuous wireless monitoring of artery blood pressure.

Published:
1 August 2023
Jian Li, Huiling Jia, Jingkun Zhou, Xingcan Huang, Long Xu, Shengxin Jia, Zhan Gao, Kuanming Yao, Dengfeng Li, Binbin Zhang, Yiming Liu, Ya Huang, Yue Hu, Guangyao Zhao, Zitong Xu, Jiyu Li, Chun Ki Yiu, Yuyu Gao, Mengge Wu, Yanli Jiao, Qiang Zhang, Xuecheng Tai, Raymond H. Chan, Yuanting Zhang, Xiaohui Ma & Xinge Yu

Monitor tumor pHe and response longitudinally during treatment using CEST MRI-detectable alginate microbeads.

Published:
1 December 2022
Peng Xiao, Jianpan Huang, Xiongqi Han, Jacinth W. S. Cheu, Yang Liu, Lok Hin Law, Joseph H. C. Lai, Jiyu Li, Se Weon Park, Carmen C. L. Wong, Raymond H. W. Lam, and Kannie W. Y. Chan*

Selecting Regularization Parameters for Nuclear Norm–Type Minimization Problems.

Published:
1 August 2022
Kexin Li, Hongwei Li, Raymond H. Chan, and You-wei Wen

Selecting Regularization Parameters for nuclear norm type minimization problems

Published:
1 August 2022
Kexin Li, Hongwei Li, Raymond H. Chan, and You-wei Wen*

A 3-stage Spectral-spatial Method for Hyperspectral Image Classification, Remote Sensing

Published:
1 August 2022
Raymond H. Chan, and Ruoning Li*

Classification of Hyperspectral Images Using SVM with Shape-Adaptive Reconstruction and Smoothed Total Variation

Published:
1 September 2022
Ruoning Li, Kangning Cui, Raymond H. Chan*, and Robert J. Plemmons

Unsupervised Spatial-Spectral Hyperspectral Image Reconstruction And Clustering With Diffusion Geometry

Published:
1 November 2022
Kangning Cui, Ruoning Li, Sam L. Polk, James M. Murphy, Robert J. Plemmons, Raymond H. Chan*

Total Number of Publication: 4

bottom of page