top of page
Richard Yan-Do

Richard Yan-Do

Position:

Postdoctoral Fellow

Publications by Author

3D Upconversion Barcodes for Combinatory Wireless Neuromodulation in Behaving Animals. Advanced Healthcare Materials

Published:
1 April 2022
Xudong Lin, Tianying Sun, Minghui Tang, Anqi Yang, Richard Yan-Do, Da Chen, Yaobin Gao, Xin Duan, Ji-Jung Kai, Feng Wang*, Peng Shi*

Self‐healing electronics for prognostic monitoring of methylated circulating tumor DNAs.

Published:
1 November 2022
Peilin Fang, Xianglin Ji, Xi Zhao, Richard Yan Do, Youyang Wan, Ying Wang, Yuanting Zhang, Peng Shi*

Total Number of Publication: 4

bottom of page