top of page
Xi Zhao

Xi Zhao

Position:

Postdoctoral Fellow

Publications by Author

Discrete single-cell microRNA analysis for phenotyping the heterogeneity of acute myeloid leukemia.

Published:
1 October 2022
Xi Zhao, Zixun Wang, Xianglin Ji, Shuyu Bu, Peilin Fang, Yuan Wang, Mingxue Wang, Yang Yang, Wenjun Zhang *, Anskar Y.H. Leung,*, Peng Shi *

Sequencing-free Analysis of Multiple Methylations on Gene-Specific mRNAs.

Published:
1 April 2022
Xi Zhao, Xianglin Ji, Jin Qu, Kai Xie, Zixun Wang, Peilin Fang, Yuan Wang, Youyang Wan, Yang Yang, Wenjun Zhang, Peng Shi

Total Number of Publication: 4

bottom of page