top of page
Xiao Yang

Xiao Yang

Position:

Postdoctoral Fellow

Publications by Author

Bio-inspired water-driven electricity generators: From fundamental mechanisms to practical applications.

Published:
1 November 2022
Kaiqiang Wang, Wanghuai Xu, Wei Zhang, Xiong Wang, Xiao Yang, Jianfeng Li, Hanli Zhang, Jinjin Li, Zuankai Wang

Analysis of combination therapy of immune checkpoint inhibitors in osteosarcoma

Published:
1 September 2022
Lijun Peng, Huapan Fang, Xiao Yang, Xi Zeng

Recent Progress on Bioinspired Antibacterial Surfaces for Biomedical Application.

Published:
1 July 2022
Xiao Yang, Wei Zhang, Xuezhi Qin, Miaomiao Cui, Yunting Guo, Ting Wang, Kaiqiang Wang, Zhenqiang Shi, Chao Zhang, Wanbo Li, Zuankai Wang

Polypeptide coatings on biominerals with superior antimicrobial and antifouling properties inspired by human salivary proteins.

Published:
1 June 2022
Xiao Yang, Feng Lou, Weihao Yuan, Wanyin Song, Yiyuan Xue, Duan Wang, Yuchen Guo, Xu Peng, Xinyuan Xu, Chuang Liu, Ruibo Zhao, Xiao Yang, Xianlong Wang, Chunmei Ding, Liming Bian, Jianshu Li*

Total Number of Publication: 4

bottom of page