top of page
Xinge Yu

Xinge Yu

Position:

Associate Director

Publications by Author

Touch IoT enabled by wireless self-sensing and haptic-reproducing electronic skin

Published:
Dengfeng Li, Jingkun Zhou, Kuanming Yao, Sitong Liu, Jiahui He, Jingyou Su, Zhen Song, Chuanlu Sha, Zhi Sun, Chunki Yiu, Libei Huang, Qingao Qu, Chenyu Xu, Binbin Zhang, Jian Li, Tsz Hung Wong, Xingcan Huang, Jiyu Li, Yuyu Gao, Ruquan Ye, Lei Wei, Zhengyou Zhang, Xu Guo, Yuan Dai*, Zhaoqian Xie*, Xinge Yu*

Wearable and battery-free wound dressing system for wireless and early sepsis diagnosis

Published:
1 November 2022
Jiyu Li, Xingcan Huang, Yawen Yang, Jingkun Zhou, Kuanming Yao, Jian Li, Yingying Zhou, Meixi Li, Tsz Hung Wong, Xinge Yu*

Mapping of Spatiotemporal Auricular Electrophysiological Signals Reveals Human Biometric Clusters. Advanced Healthcare Materials

Published:
1 October 2022
Qingyun Huang, Cong Wu, Senlin Hou, Kuanming Yao, Hui Sun, Yufan Wang, Yikai Chen, Junhui Law, Mingxiao Yang, Ho-yin Chan*, Vellaisamy A. L. Roy, Yuliang Zhao, Dong Wang, Enming Song, Xinge Yu, Lixing Lao, Yu Sun, Wen Jung Li*

Wide‐Bandwidth Nanocomposite‐Sensor Integrated Smart Mask for Tracking Multiphase Respiratory Activities.

Published:
1 August 2022
Jiao Suo, Yifan Liu, Cong Wu, Meng Chen, Qingyun Huang, Yiming Liu, Kuanming Yao, Yangbin Chen, Qiqi Pan, Xiaoyu Chang, Alice Yeuk Lan Leung, Ho-yin Chan*, Guanglie Zhang, Zhengbao Yang, Walid Daoud, Xinyue Li, Vellaisamy A. L. Roy, Jiangang Shen, Xinge Yu*, Jianping Wang*, Wen Jung Li*

Triboelectric Nanogenerator Tattoos Enabled by Epidermal Electronic Technologies.

Published:
1 December 2021
Tsz Hung Wong, Yiming Liu, Jian Li, Kuanming Yao, Sitong Liu, Chun Ki Yiu, Xingcan Huang, Mengge Wu, Wooyoung Park, Jingkun Zhou, Sina Khazaee Nejad, Hu Li, Dengfeng Li, Zhaoqian Xie,* and Xinge Yu*

Electronic Skin as Wireless Human Machine Interfaces for Robotic VR.

Published:
1 January 2022
Yiming Liu, Chunki Yiu, Zhen Song, Ya Huang, Kuanming Yao, Tszhung Wong, Jingkun Zhou, Ling Zhao, Xingcan Huang, Sina Khazaee Nejad, Mengge Wu, Dengfeng Li, Jiahui He, Xu Guo, Junsheng Yu, Xue Feng, Zhaoqian Xie*, Xinge Yu*

Recent advances in multi-mode haptic feedback technologies towards wearable interfaces. Materials Today Physics

Published:
1 December 2021
Ya Huang, Kuanming Yao, Jiyu Li, Dengfeng Li, Huiling Jia, Yiming Liu, Chun Ki Yiu, Wooyoung Park, Xinge Yu*

Transient, Implantable, Ultrathin Biofuel Cells enabled by Laser-Induced Graphene and Gold Nanoparticles Composite

Published:
1 April 2022
Xingcan Huang, Hu Li, Jiyu Li, Libei Huang, Kuanming Yao, Chun Ki Yiu, Yiming Liu, Tsz Hung Wong, Dengfeng Li, Mengge Wu, Ya Huang, Zhan Gao, Jingkun Zhou, Yuyu Gao, Jian Li, Yanli Jiao, Rui Shi, Binbin Zhang, Bofan Hu, Qinglei Guo, Enming Song*, Ruquan Ye*, and Xinge Yu*

Sustainable tunnel lighting system based on mechanical-regulated and soft-contact hybridized nanogenerator

Published:
1 October 2022
Binbin Zhang, Yuhan Gu, Hengyu Guo, Yuyu Gao, Yulin Zou, Rui Zhang, Fengjun Chun, Zhiming Lin, Tao Yang, Wumao Peng, Yong Fang, Xinge Yu, Weiqing Yang

Mechanoreceptor inspired electronic skin for multi-modal tactile information decoding

Published:
1 July 2022
Yuyu Gao, Binbin Zhang, Yiming Liu, Kuanming Yao, Xingcan Huang, Jian Li, Tsz Hung Wong, Ya Huang, Jiyu Li, Jingkun Zhou, Mengge Wu, Hu Li, Zhan Gao, Wooyoung Park, Chun Ki Yiu, Huiling Jia, Rui Shi, Dengfeng Li, Xinge Yu

Skin-integrated, stretchable, transparent triboelectric nanogenerators based on ion-conducting hydrogel for energy harvesting and tactile sensing

Published:
1 June 2022
Yiming Liu, Tsz Hung Wong, Xingcan Huang, Chun Ki Yiu, Yuyu Gao, Ling Zhao, Jingkun Zhou, Wooyoung Park, Zhao Zhao, Kuanming Yao, Hu Li, Huiling Jia, Jian Li, Jiyu Li, Ya Huang, Mengge Wu, Binbin Zhang, Dengfeng Li, Chao Zhang*, Zuankai Wang*, Xinge Yu

Bio-inspired ultra-thin microfluidics for soft sweat-activated batteries and skin electronics, Journal of Materials Chemistry

Published:
1 April 2022
Mengge Wu, Rui Shi, Jingkun Zhou, Tsz Hung Wong, Kuanming Yao, Jian Li, Xingcan Huang, Dengfeng Li, Yuyu Gao, Yiming Liu, Sihui Hou, Junsheng Yu*, Xinge Yu*

Total Number of Publication: 4

bottom of page