top of page
Ya Huang

Ya Huang

Position:

Post Doctoral Fellow

Publications by Author

A skin-integrated multimodal haptic interface for immersive tactile feedback.

Published:
1 November 2023
Ya Huang, Jingkun Zhou, Pingchuan Ke, Xu Guo, Chun Ki Yiu, Kuanming Yao, Shaoyu Cai, Dengfeng Li, Yu Zhou, Jian Li, Tsz Hung Wong, Yiming Liu, Lei Li, Yuyu Gao, Xingcan Huang, Hu Li, Jiyu Li, Binbin Zhang, Zhenlin Chen, Huanxi Zheng, Xingyu Yang, Haichen Gao, Zichen Zhao, Enming Song, Hui Wu, Zuankai Wang, Zhaoqian Xie, Kening Zhu* & Xinge Yu

Thin, soft, wearable system for continuous wireless monitoring of artery blood pressure.

Published:
1 August 2023
Jian Li, Huiling Jia, Jingkun Zhou, Xingcan Huang, Long Xu, Shengxin Jia, Zhan Gao, Kuanming Yao, Dengfeng Li, Binbin Zhang, Yiming Liu, Ya Huang, Yue Hu, Guangyao Zhao, Zitong Xu, Jiyu Li, Chun Ki Yiu, Yuyu Gao, Mengge Wu, Yanli Jiao, Qiang Zhang, Xuecheng Tai, Raymond H. Chan, Yuanting Zhang, Xiaohui Ma & Xinge Yu

Encoding of tactile information in hand via skin-integrated wireless haptic interface.

Published:
1 October 2022
Kuanming Yao, Jingkun Zhou, Qingyun Huang, Mengge Wu, Chun Ki Yiu, Jian Li, Xingcan Huang, Dengfeng Li, Jingyou Su, Senlin Hou, Yiming Liu, Ya Huang, Ziyan Tian, Jiyu Li, Hu Li, Rui Shi, Binbin Zhang, Jingyi Zhu, Tsz Hung Wong, Huiling Jia, Zhan Gao, Yuyu Gao, Yu Zhou, Wooyoung Park, Enming Song, Mengdi Han, Haixia Zhang, Junsheng Yu*, Lidai Wang*, Wen Jung Li*, Xinge Yu*

Electronic Skin as Wireless Human Machine Interfaces for Robotic VR.

Published:
1 January 2022
Yiming Liu, Chunki Yiu, Zhen Song, Ya Huang, Kuanming Yao, Tszhung Wong, Jingkun Zhou, Ling Zhao, Xingcan Huang, Sina Khazaee Nejad, Mengge Wu, Dengfeng Li, Jiahui He, Xu Guo, Junsheng Yu, Xue Feng, Zhaoqian Xie*, Xinge Yu*

Recent advances in multi-mode haptic feedback technologies towards wearable interfaces.

Published:
1 December 2021
Ya Huang, Kuanming Yao, Jiyu Li, Dengfeng Li, Huiling Jia, Yiming Liu, Chun Ki Yiu, Wooyoung Park, Xinge Yu*

Implantable Electronic Medicine Enabled by Bioresorbable Microneedles for Wireless Electrotherapy and Drug Delivery

Published:
1 July 2022
Ya Huang, Hu Li, Tianli Hu, Jian Li, Chun Ki Yiu, Jingkun Zhou, Jiyu Li, Xingcan Huang, Kuanming Yao, Xiao Qiu, Yu Zhou, Dengfeng Li, Binbin Zhang, Rui Shi, Yiming Liu, Tsz Hung Wong, Mengge Wu, Huiling Jia, Zhan Gao, Zhibiao Zhang, Jiahui He, Mengjia Zheng, Enming Song, Lidai Wang, Chenjie Xu*, and Xinge Yu*

Mechanoreceptor inspired electronic skin for multi-modal tactile information decoding

Published:
1 July 2022
Yuyu Gao, Binbin Zhang, Yiming Liu, Kuanming Yao, Xingcan Huang, Jian Li, Tsz Hung Wong, Ya Huang, Jiyu Li, Jingkun Zhou, Mengge Wu, Hu Li, Zhan Gao, Wooyoung Park, Chun Ki Yiu, Huiling Jia, Rui Shi, Dengfeng Li, Xinge Yu

Skin-integrated, stretchable, transparent triboelectric nanogenerators based on ion-conducting hydrogel for energy harvesting and tactile sensing

Published:
1 June 2022
Yiming Liu, Tsz Hung Wong, Xingcan Huang, Chun Ki Yiu, Yuyu Gao, Ling Zhao, Jingkun Zhou, Wooyoung Park, Zhao Zhao, Kuanming Yao, Hu Li, Huiling Jia, Jian Li, Jiyu Li, Ya Huang, Mengge Wu, Binbin Zhang, Dengfeng Li, Chao Zhang*, Zuankai Wang*, Xinge Yu

Thin, soft, 3D printing enabled crosstalk minimized triboelectric nanogenerator arrays for tactile sensing.

Published:
1 February 2022
Jian Li, Yiming Liu, Mengge Wu, Kuanming Yao, Zhan Gao, Yuyu Gao, Xingcan Huang, Tsz Hung Wong, Jingkun Zhou, Dengfeng Li, Hu Li, Jiyu Li, Ya Huang, Rui Shi, Junsheng Yu, Xinge Yu

Stretchable Sweat‐Activated Battery in Skin‐Integrated Electronics for Continuous Wireless Sweat Monitoring.

Published:
1 January 2022
Yiming Liu, Xingcan Huang, Jingkun Zhou, Chun Ki Yiu, Zhen Song, Wei Huang, Sina Khazaee Nejad, Hu Li, Tsz Hung Wong, Kuanming Yao, Ling Zhao, Woojung Yoo, Wooyoung Park, Jiyu Li, Ya Huang, Hiuwai Raymond Lam, Enming Song, Xu Guo, Yanwei Wang, Zhenxue Dai*, Lingqian Chang*, Wen Jung Li, Zhaoqian Xie, Xinge Yu

Total Number of Publication: 4

bottom of page