top of page
Yatian Fu

Yatian Fu

Position:

PhD

Publications by Author

Label-free enrichment of human blast cells from whole blood for leukemia monitoring.

Published:
1 September 2022
Yue Chen, Qiong Zhan, Jian Zhang, Wei Wang, Bee Luan Khoo, Zhen Liu, Siqi Wei, Junxin Niu, Jun Xu, Chia-Chen, Yu, Xiumei Hu, Yanhui Liu, Jongyoon Hang, Shuwen Liu, Lihong Liu

Total Number of Publication: 4

bottom of page