top of page
Zhaodong Huang

Zhaodong Huang

Position:

Postdoctoral Fellow

Publications by Author

Cathode Engineering for High Energy Density Aqueous Zn Batteries.

Published:
1 November 2021
Qi Yang, Xinliang Li, Ze Chen, Zhaodong Huang, Chunyi Zhi

Polymeric Single‐Ion Conductors with Enhanced Side‐Chain Motion for High‐Performance Solid Zinc‐Ion Batteries.

Published:
1 October 2022
Ze Chen, Tairan Wang, Yue Hou, Yanbo Wang, Zhaodong Huang, Huilin Cui, Jun Fan*, Zengxia Pei, Chunyi Zhi

Anion chemistry enabled positive valence conversion to achieve a record high-voltage organic cathode for zinc batteries

Published:
1 August 2022
Ze Chen, Huilin Cui, Yue Hou, Xiaoqi Wang, Xu Jin, Ao Chen, Qi Yang, Donghong Wang, Zhaodong Huang, Chunyi Zhi

Stable bismuth-antimony alloy cathode with a conversion-dissolution/deposition mechanism for high-performance zinc batteries.

Published:
1 December 2022
Yuwei Zhao, Feng Jiang, Hu Hong, Donghong Wang, Qing Li, You Meng, Zhaodong Huang, Ying Guo, Xinliang Li, Ao Chen, Rong Zhang, Shaoce Zhang, Johnny C. Ho, Zhenpeng Yao, Weishu Liu, Chunyi Zhi*

Insight on Organic Molecules in Aqueous Zn-Ion Batteries with an Emphasis on the Zn Anode Regulation.

Published:
1 January 2022
Donghong Wang, Qing Li, Yuwei Zhao, Hu Hong, Hongfei Li, Zhaodong Huang, Guojin Liang, Qi Yang, and Chunyi Zhi

High-Voltage Organic Cathodes for Zinc-Ion Batteries through Electron Cloud and Solvation Structure Regulation.

Published:
1 May 2022
Huilin Cui, Tairan Wang, Zhaodong Huang, Guojin Liang, Ze Chen, Ao Chen, Donghong Wang, Qi Yang, Hu Hong, Jun Fan, Chunyi Zhi

Organic materials‐based cathode for zinc ion battery.

Published:
1 April 2022
Huilin Cui, Longtao Ma, Zhaodong Huang, Ze Chen, Chunyi Zhi

Two‐Electron Redox Chemistry Enabled High‐Performance Iodide‐Ion Conversion Battery.

Published:
1 January 2022
Xinliang Li, Yanlei Wang, Ze Chen, Pei Li, Guojin Liang, Zhaodong Huang, Qi Yang, Ao Chen, Huilin Cui, Binbin Dong, Hongyan He, Chunyi Zhi

Stabilizing Interface pH by N‐Modified Graphdiyne for Dendrite‐Free and High‐Rate Aqueous Zn‐Ion Batteries.

Published:
1 December 2021
Qi Yang, Liang Li, Tanveer Hussain, Donghong Wang, Lan Hui, Ying Guo, Guojin Liang, Xinliang Li, Ze Chen, Zhaodong Huang, Yongjun Li, Yurui Xue, Zicheng Zuo, Jieshan Qiu, Yuliang Li, Chunyi Zhi

Total Number of Publication: 4

bottom of page