top of page
Zuankai Wang

Zuankai Wang

Position:

Chief Scientist

Publications by Author

A skin-integrated multimodal haptic interface for immersive tactile feedback.

Published:
1 November 2023
Ya Huang, Jingkun Zhou, Pingchuan Ke, Xu Guo, Chun Ki Yiu, Kuanming Yao, Shaoyu Cai, Dengfeng Li, Yu Zhou, Jian Li, Tsz Hung Wong, Yiming Liu, Lei Li, Yuyu Gao, Xingcan Huang, Hu Li, Jiyu Li, Binbin Zhang, Zhenlin Chen, Huanxi Zheng, Xingyu Yang, Haichen Gao, Zichen Zhao, Enming Song, Hui Wu, Zuankai Wang, Zhaoqian Xie, Kening Zhu* & Xinge Yu

Leveraging The Accelerometer Data for Precise Blood Pressure Assessment and Management

Published:
1 November 2023
Xiao Yang, Simin Gao, Boguang Yang, Zhinan Yang, Feng Lou, Pei Huang, Pengchao Zhao, Jiaxin Guo, Huapan Fang, Bingyang Chu, Miaomiao He, Ning Wang, Anthony Hei Long Chan, Raymond Hon Fu Chan, Zuankai Wang, Liming Bian, and Kunyu Zhang

Ultrathin, soft, radiative cooling interfaces for advanced thermal management in skin electronics.

Published:
1 April 2023
Jiyu Li, Yang Fu, Jingkun Zhou, Kuanming Yao, Xue Ma, Shouwei Gao, Zuankai Wang, Jian-Guo Dai, Dangyuan Lei*, Xinge Yu

Interfacial friction at action: Interactions, regulation, and applications.

Published:
1 March 2023
Zhiran Yi, Xiong Wang, Wanbo Li, Xuezhi Qin, Yang Li, Kaiqiang Wang, Yunting Guo, Xing Li, Wenming Zhang, and Zuankai Wang

Bioinspired Tumor‐Targeting and Biomarker‐Activatable Cell‐Material Interfacing System Enhances Osteosarcoma Treatment via Biomineralization

Published:
1 May 2023
Xiao Yang, Simin Gao, Boguang Yang, Zhinan Yang, Feng Lou, Pei Huang,
Pengchao Zhao, Jiaxin Guo, Huapan Fang, Bingyang Chu, Miaomiao He, Ning Wang, Anthony Hei Long Chan, Raymond Hon Fu Chan, Zuankai Wang, Liming Bian,
and Kunyu Zhang

An integrated electricity generator harnessing water and solar energy featuring common-electrode configuration.

Published:
1 August 2023
Meizhen Liao, Wanghuai Xu, Yuxin Song, Zhenghua Pan, Huanxi Zheng, Yuchao Li, Xuezhi Qin, Lili Wang, Jian Lu, Zuankai Wang

Self-Adaptive Droplet Bouncing on a Dual Gradient Surface.

Published:
1 October 2023
Chenyang Wu, Xuezhi Qin, Huanxi Zheng*, Zhenyu Xu, Yuxin Song, Yuankai Jin, Huanhuan Zhang, Jiaying Mo, Wanbo Li, Jian Lu, and Zuankai Wang

Achieving strong, stable, and durable underwater adhesives based on a simple and generic amino-acid-resembling design.

Published:
5 May 2023
Feng Li, Jiaying Mo, Zhicheng Zhang, Sheldon. Q. Shi, Jianzhang Li*, Jinfeng Cao* and Zuankai Wang*

Finger-inspired rigid-soft hybrid tactile sensor with superior sensitivity at high frequency.

Published:
1 August 2022
Jinhui Zhang, Haimin Yao, JiayingMo, Songyue Chen, Yu Xie, Shenglin Ma, Rui Chen, Tao Luo , Weisong Ling, Lifeng Qin*, Zuankai Wang* & Wei Zhou*

Soft, stretchable, wireless intelligent three‐lead electrocardiograph monitors with feedback functions for warning of potential heart attack.

Published:
1 May 2022
Chunki Yiu, Yiming Liu, Chao Zhang, Jingkun Zhou, Huiling Jia, Tsz H. Wong, Xingcan Huang, Jian Li, Kuanming Yao, Ming K. Yau, Ling Zhao, Hu Li,Binbin Zhang, Wooyoung Park, Yuanting Zhang*, Zuankai Wang*, Xinge Yu*

Interfacial friction at action: interactions, regulation, applications, Friction

Published:
1 November 2022
Zhiran Yi, Xiong Wang, Wanbo Li , Xuezhi Qin, Yang Li, Kaiqiang Wang, Xing Li, Wenming Zhang, Zuankai Wang*

Bio-inspired water-driven electricity generators: From fundamental mechanisms to practical applications.

Published:
1 November 2022
Kaiqiang Wang, Wanghuai Xu, Wei Zhang, Xiong Wang, Xiao Yang, Jianfeng Li, Hanli Zhang, Jinjin Li, Zuankai Wang

Total Number of Publication: 4

bottom of page