top of page
Zuankai Wang

Zuankai Wang

Position:

Chief Scientist

Publications by Author

Interfacial friction at action: interactions, regulation, applications, Friction

Published:
1 November 2022
Zhiran Yi, Xiong Wang, Wanbo Li , Xuezhi Qin, Yang Li, Kaiqiang Wang, Xing Li, Wenming Zhang, Zuankai Wang*

Bio-inspired water-driven electricity generators: From fundamental mechanisms to practical applications.

Published:
1 November 2022
Kaiqiang Wang, Wanghuai Xu, Wei Zhang, Xiong Wang, Xiao Yang, Jianfeng Li, Hanli Zhang, Jinjin Li, Zuankai Wang

Skin-integrated, stretchable, transparent triboelectric nanogenerators based on ion-conducting hydrogel for energy harvesting and tactile sensing

Published:
1 June 2022
Yiming Liu, Tsz Hung Wong, Xingcan Huang, Chun Ki Yiu, Yuyu Gao, Ling Zhao, Jingkun Zhou, Wooyoung Park, Zhao Zhao, Kuanming Yao, Hu Li, Huiling Jia, Jian Li, Jiyu Li, Ya Huang, Mengge Wu, Binbin Zhang, Dengfeng Li, Chao Zhang*, Zuankai Wang*, Xinge Yu

Stretchable magnesium–air battery based on dual ions conducting hydrogel for intelligent biomedical applications

Published:
1 November 2022
Xingcan Huang, Yiming Liu, Wooyoung Park, Zhao, Jiyu Li, Chee Kent Lim, Tsz Hung Wong, Chun Ki Yiu, Yuyu Gao, Jingkun Zhou, Hu Li, Ling Zhao, Jian Li, Binbin Zhang, Ya Huang, Rui Shi, Dengfeng Li, Jiaying Mo, Jinpei Wang, Chao Zhang, Yuhang Li, Zuankai Wang, Xinge Yu

Recent Progress on Bioinspired Antibacterial Surfaces for Biomedical Application.

Published:
1 July 2022
Xiao Yang, Wei Zhang, Xuezhi Qin, Miaomiao Cui, Yunting Guo, Ting Wang, Kaiqiang Wang, Zhenqiang Shi, Chao Zhang, Wanbo Li, Zuankai Wang

Soft, stretchable, wireless intelligent three‐lead electrocardiograph monitors with feedback functions for warning of potential heart attack.

Published:
1 May 2021
Chunki Yiu, Yiming Liu, Chao Zhang, Jingkun Zhou, Huiling Jia, Tsz H. Wong, Xingcan Huang, Jian Li, Kuanming Yao, Ming K. Yau, Ling Zhao, Hu Li, Binbin Zhang, Wooyoung Park, Yuanting Zhang, Zuankai Wang, Xinge Yu

Total Number of Publication: 4

bottom of page