top of page
Zhiqiang Ma

Zhiqiang Ma

Position:

Postdoctoral Fellow

Publications by Author

A deformability-based biochip for precise label-free stratification of metastatic subtypes using deep learning.

Published:
1 September 2023
Haojun Hua, Shangjie Zou, Zhiqiang Ma, Wang Guo, Ching Yin Fong & Bee Luan Khoo

FlexiPulse: A machine-learning-enabled flexible pulse sensor for cardiovascular disease diagnostics. Cell Reports Physical Science.

Published:
1 November 2023
Zhiqiang MA, Haojun Hua, Changxin You, Zhihao Ma, Wang Guo, Xiao Yang, Shirong Qiu, Ni Zhao, Yuanting Zhang, Derek Ho, Bryan Yan, Bee Luan Khoo

A deformability-based biochip for precise label-free stratification of metastatic subtypes using deep learning.

Published:
1 September 2023
Haojun Hua, Shangjie Zou, Zhiqiang Ma, Wang Guo, Ching Yin Fong & Bee Luan Khoo

Total Number of Publication: 4

bottom of page